Jesteś tutaj:   Strona główna  >  O centrum  >  Misja, wizja, wartości

Misja, wizja, wartości

Misja

Udowadniamy, że nauka jest integralną częścią naszego codziennego życia, a edukacja poprzez wykorzystywanie naukowych narzędzi oraz samodzielne doświadczanie jest naturalną odpowiedzią na dynamiczny rozwój otaczającego nas świata.

Misją Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera jest propagowanie wśród odbiorców w każdym wieku chęci doskonalenia i kształcenia ustawicznego oraz poprawa samoświadomości względem jakości życia, dbania o siebie i planetę. Zależy nam na pobudzeniu do działań proekologicznych i zrozumieniu zasad codziennego postępowania, mającego na celu ochronę środowiska naturalnego. Naszym zamierzeniem jest także konsekwentne kreowanie marki i wizerunku regionu oraz strategii promocyjnej w oparciu o związek województwa warmińsko-mazurskiego z działalnością rolniczą, prośrodowiskową i promującą zdrowy styl życia.

Wizja

Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera to miejsce ściśle powiązane z działalnością edukacyjną Uniwersytetu i wraz z nim będące częścią systemu społeczno-gospodarczego regionu.

Poprzez zapewnienie oferty edukacyjnej odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oraz umożliwiającej rozwój wykształconego społeczeństwa, zajmujemy wspólnie pozycję lidera innowacji i transferu wiedzy.

Wartości

Nauka

Wiemy, jak istotny jest etyczny wymiar działalności naukowej oraz jak poprzez kształtowanie wartości i wzorców wymierny jest jej wpływ na życie społeczne. Za cel obraliśmy dostarczenie naszym odbiorcom wyłącznie danych będących źródłem wiarygodnej i rzetelnej wiedzy, w sposób dostępny dla każdej grupy wiekowej. Odkrywaniu ciekawostek naukowych sprzyjają interaktywne stanowiska zapraszające do twórczego eksperymentowania.

Współpraca

W naszej działalności edukacyjnej stawiamy na rozwój zarówno krajowego, jak i międzynarodowego systemu współpracy. Łączymy wiedzę młodych naukowców i edukatorów oraz autorytetów naukowych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Wykorzystujemy wymianę doświadczeń oraz wiedzę i dorobek naukowy każdej ze stron w celu wspólnych działań na rzecz popularyzacji nauki. Dostrzegamy także potrzebę współpracy z przedstawicielami biznesu i innymi interesariuszami.

Interdyscyplinarność

Tematami przewodnimi Centrum Popularyzacji i Nauki i Innowacji Kortosfera są zagadnienia związane z rolnictwem, żywnością, zdrowiem oraz koncepcją współdziałania człowieka i natury. Nasze wystawy i eksponaty zostały zaprojektowane tak, by zaakcentować interdyscyplinarność procesu nauczania – szeroki zakres poruszanych zagadnień, nowatorskie, interaktywne metody nauczania oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, przy jednoczesnym wskazaniu, jak ważne jest środowisko przyrodnicze i społeczne.

Edukacja

Ostatnie lata to czas spektakularnej rewolucji w obszarze edukacji spowodowany zarówno okresową zmianą formy kształcenia, jak i dynamicznym rozwojem nowych technologii, w tym mediów cyfrowych. Oferta edukacyjna Kortosfery została sformułowana w sposób mający zwiększyć efektywność procesów dydaktycznych oraz funkcjonalność wiedzy i umiejętności, stąd duży nacisk na przyswajanie materiału dydaktycznego poprzez praktykę i samodzielne poszukiwanie odpowiedzi.

Pasja

Kortosfera to miejsce, gdzie z pasją i entuzjazmem dzielimy się radością zdobywania wiedzy. Naszym celem jest popularyzowanie nauki w sposób prosty i kreatywny. Tworzymy nowoczesną, interaktywną przestrzeń, która poprzez zabawę i eksperymenty motywuje do eksploracji i samodzielnego wyciągania wniosków. Organizowane przez Centrum pokazy, wykłady oraz festiwale naukowe odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i technik multimedialnych, co sprawia, że nauce w Kortosferze towarzyszą różnorodne przestrzenie edukacyjne.